หน้าของคุณคือ
Home > ข่าวสุราษฎร์ธานี > มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

มอ.ว สุราษฎร์ธานี ผ่านสภามหาวิทยาลัย หนุนเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทย์-ให้โอกาสคนเก่งได้พัฒนา

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รองรับการสร้างฐานกำลังคน และการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เนื่องจากจะเป็นการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ แต่ขาดโอกาสการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้เข้าศึกษา และควรทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบทั้งด้านความรู้และการจัดการ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่สถาบันอื่น


รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเสริมสร้างเยาวชนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และ การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับระบบการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน จะเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสอนที่เน้นการปฏิบัติผ่านโครงงาน และการเรียนรู้จากสภาวะแวดล้อมจริง มากกว่าการสอนแบบเดิม รวมทั้งมีการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งกีฬาและนันทนาการ อ่านต่อ

Top

Hit Counter provided by best seo company